Rola notariusza w procesie zawierania umów deweloperskich jest kluczowa ze względu na jej wpływ na bezpieczeństwo i pewność prawną transakcji. Notariusz pełni kilka istotnych funkcji, które wspomagają zarówno deweloperów, jak i nabywców nieruchomości.

  1. Weryfikacja tożsamości stron: Notariusz ma obowiązek potwierdzenia tożsamości wszystkich stron umowy, co zapobiega oszustwom i pomyłkom.
  2. Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości: Przed zawarciem umowy notariusz bada stan prawny nieruchomości. Obejmuje to sprawdzenie, czy nieruchomość jest wolna od obciążeń, hipotek, służebności itp.
  3. Redagowanie umów: Notariusz sporządza projekt aktu notarialnego, który musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Dzięki temu strony są chronione przed możliwością zawarcia umowy sprzecznej z prawem.
  4. Informowanie stron o ich prawach i obowiązkach: Notariusz ma obowiązek poinformować strony o wszystkich prawnych konsekwencjach zawartej umowy, co zwiększa świadomość praw i obowiązków wynikających z transakcji.
  5. Zapewnienie bezpieczeństwa transakcji finansowych: W przypadku umów deweloperskich notariusz często nadzoruje przekazywanie środków finansowych, zabezpieczając w ten sposób interesy kupującego. Notariusz może na przykład zarządzać rachunkiem escrow, na który wpłacane są środki do momentu zrealizowania określonych warunków.
  6. Archwizacja dokumentów: Notariusz przechowuje kopie dokumentów i umów w protokole notarialnym, co umożliwia łatwy dostęp do nich w przyszłości, co jest istotne np. w przypadku sporów prawnych.
  7. Zgłaszanie umów do odpowiednich rejestrów: Notariusz może również zajmować się zgłaszaniem umowy do odpowiednich urzędów, np. do ksiąg wieczystych, co jest niezbędne do formalnego zakończenia procesu kupna-sprzedaży.

Dzięki tym działaniom notariusz odgrywa fundamentalną rolę w zapewnieniu, że umowy deweloperskie są przeprowadzane transparentnie, zgodnie z prawem, oraz że są należycie zabezpieczone pod względem prawnym i finansowym.