Pełnomocnictwo notarialne – czy naprawdę warto

Wykonanie niektórych czynności w imieniu pracodawcy lub nawet najbliższej rodziny wymaga posiadania pełnomocnictwa. Jest to szczególnie ważne w przypadku czynności urzędowych, ale nawet w placówkach pocztowych w celu odebrania dokumentów, które nie należą do adresata. Dlatego jeśli chcemy mieć pewność, że będziemy mogli wykonać pewne czynności warto udać się do notariusza i uzyskać pełnomocnictwo notarialne.

Czym jest pełnomocnictwo notarialne?

Pełnomocnictwo pozwala na działanie osób trzecich w naszym imieniu lub w imieniu pracodawcy. W wielu przypadkach pełnomocnictwo można ustanowić, jednak istnieje kilka wyjątków. Do najbardziej popularnych czynności, które musimy dokonać osobiście zalicza się sporządzenie testamentu i poświadczenie dziedziczenia u notariusza.

Pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie, chyba że niezbędne jest dokonanie czynności, w której wymagana jest bardziej szczegółowa forma pełnomocnictwa. Można wyróżnić takie formy pełnomocnictwa jak w formie, zwykłej pisanej i ono jest udzielane najczęściej do wykonania takich czynności jak reprezentowanie osoby przez instytucjami, osobami fizycznymi lub prawnymi, organami administracji, urzędami, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy przed Narodowym Funduszem Zdrowia. Niestety wiele instytucji życzy sobie posiadania przez osobę reprezentującą podpisanego notarialnie poświadczenia. Taki dokument uzyskuje się w kancelarii notarialnej, a jego podpisanie wymaga obecności obu ze stron – udzielającego poświadczenia i osoby, która ma go reprezentować. Pełnomocnictwo z poświadczeniem może być jednorazowe lub na dłuższy okres czasu. Wszystko zależy od charakteru działania, do którego jest ono powołane. Zaleca się jednak ustanowienie postanowienia na dłuższy okres czasu, aby ponownie nie ponosić kosztów jego wykonania.

Kto może zostać pełnomocnikiem?

W polskim prawodawstwie co do zasady pełnomocnikiem może zostać osoba pełnoletnia, która posiada zdolności do wykonywania czynności prawnych. Jednak kodeks cywilny dopuszcza wyjątki i pełnomocnikiem można ustanowić małoletniego powyżej trzynastego roku życia oraz osobę, wobec której orzeczono częściowe ubezwłasnowolnienie albo ustanowiono dla niej tymczasowego doradcę. Zwyczajowo z tej możliwości korzysta się rzadziej, ponieważ trudno wyobrazić sobie, że pełnomocnikiem matki czy ojca będzie młodociany, a czynnością podpisanie na przykład aktu sprzedaży wartościowej nieruchomości.