Akty notarialne

Akty notarialne są oficjalnymi dokumentami, które notariusz sporządza w celu potwierdzenia dokonania określonej czynności prawnej. Zgodnie z polskim prawem, akt notarialny musi zostać stworzony w języku polskim oraz zawierać poniższe informacje:

 1. Data, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w przypadku potrzeby lub na życzenie stron – także godzinę i minutę rozpoczęcia oraz podpisania aktu.
 2. Miejsce, w którym akt został sporządzony.
 3. Imię, nazwisko i siedziba kancelarii notariusza. Jeśli akt został sporządzony przez zastępcę notariusza, należy również podać imię i nazwisko tego zastępcy.
 4. Dane osób fizycznych: imiona, nazwiska, imiona rodziców oraz miejsce zamieszkania.
 5. Informacje o osobach prawnych lub innych podmiotach uczestniczących w akcie: nazwa i siedziba.
 6. Imiona, nazwiska, miejsca zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych podczas sporządzania aktu.
 7. Oświadczenia stron, w tym odniesienie do ewentualnych dokumentów przedstawionych przy akcie.
 8. Stwierdzenie faktów i istotnych okoliczności na żądanie stron, które miały miejsce podczas sporządzania aktu.
 9. Stwierdzenie, że akt został odczytany, zaakceptowany i podpisany.
 10. Podpisy osób uczestniczących w akcie oraz obecnych przy jego sporządzaniu.
 11. Podpis notariusza.

Za wykonanie czynności notarialnych notariusz pobiera wynagrodzenie określane jako taksę notarialną. Wysokość tej taksy jest regulowana przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości.