Akt poświadczenia dziedziczenia jest jednym z najczęściej sporządzanych dokumentów w kancelariach notarialnych. Jest on niezwykle istotny – pozwala bowiem w prosty sposób udowodnić prawo do nabycia spadku. Sporządzony w formie aktu notarialnego wymaga jednak również spisania tzw. protokołu dziedziczenia. Czym dokładnie wyróżnia się akt poświadczenia dziedziczenia i jak wygląda jego przygotowanie?

Odpowiednie czynności notarialne

Spisywany przez notariusza protokół dziedziczenia to podstawowy element uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia. W tym celu niezbędne jest zgromadzenie wszystkich osób związanych z danym spadkiem – to zarówno spadkobiercy ustawowi, jak i testamentowi. Ciąży na nich odpowiedzialność karna za złożenie fałszywych oświadczeń w kancelarii notarialnej, o czym notariusz poucza podczas spisywania protokołu. Ich obowiązkiem jest również ujawnienie wszelkich okoliczności, które objęte są  treścią tego dokumentu.

Każda z osób biorących udział w czynnościach notarialnych związanych z przygotowaniem protokołu musi wykazywać zgodne żądanie co do powstania poświadczenia dziedziczenia. Niezwykle istotna jest ostatnia wola  testatora – notariusz wymaga oświadczenia odnośnie znanych testamentów danego spadkodawcy lub ich braku. Czynności w tym zakresie realizuje w sposób profesjonalny kancelaria notarialna Katarzyny Terleckiej – Morawiec, która jest w stanie poprawnie sporządzić protokół dziedziczenia i następnie przystąpić do przygotowania odpowiedniego aktu poświadczenia dziedziczenia.

Akt poświadczenia dziedziczenia

W akcie poświadczenia dziedziczenia wskazywani są spadkobiercy dochodzący do dziedziczenia. Po ich ustaleniu wskazywany przez notariusza jest również tytuł ich powołania, a także wielkość udziałów, które przysługują im w związku z nabyciem spadku. Ważnym elementem jest dziedziczenie ustawowe – jeśli występuje ono w konkretnym przypadku sporządzania aktu poświadczenia dziedziczenia, to obowiązkiem notariusza jest określenie stopnia spokrewnienia spadkobiercy ze spadkodawcą. Nierzadko przygotowanie takiego aktu związane jest też z dziedziczeniem testamentowym. W takiej sytuacji notariusz wskaże formę testamentu.

Po sporządzeniu aktu poświadczenia dziedziczenia zadba on także o dokonanie niezbędnego wpisu do rejestru tego typu aktów, co zabezpiecza interesy spadkobierców. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy zostało już ustanowione stwierdzenie o nabyciu spadku, notariusz odmówi przygotowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Dokument ten nie zostanie sporządzony również w sytuacji, kiedy spadek przypada gminie lub Skarbowi Państwa będącymi spadkobiercami ustawowymi.