Jakie formalności są związane ze sporządzeniem pełnomocnictwa notarialnego w Bełchatowie?

Większość urzędów stawia przed petentami wymóg przedłożenia pełnomocnictwa z poświadczonym notarialnie podpisem lub w formie aktu notarialnego, jeśli nie działają we własnym imieniu. Ma to chronić przed udzieleniem informacji poufnych niewłaściwym osobom. Pełnomocnikiem może zostać każdy, kto ukończył osiemnaście lat i ma pełną zdolność do czynności prawnych.

Rodzaje pełnomocnictw

To swego rodzaju upoważnienie dla osoby, która ma reprezentować konkretną jednostkę i działać w jej imieniu przed różnego rodzaju instytucjami. Nie wszystkie jednak czynności są możliwe do wykonania poprzez umocowanego pośrednika, a do niektórych wymagane jest pełnomocnictwo szczegółowe, czyli z wypisanymi konkretnie czynnościami, których osoba reprezentująca może się podjąć na zlecenie jednostki, której sprawa bezpośrednio dotyczy. Warto zaznaczyć, że coraz mniej urzędów akceptuje je w zwykłej formie pisemnej, stworzone przez mocodawcę i przez niego podpisane. U notariusza jednakże można wykonać dwie czynności, które nie będą mogły być tak łatwo podważone. Pierwsza z nich to notarialne poświadczenie podpisu pod takim dokumentem. Druga zaś polega na sporządzeniu pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, gdzie notariusz uczestniczy w redagowaniu treści dokumentu, aby w stu procentach spełniał wszelkie wymogi prawne.

Formalności związane z pełnomocnictwem

Mocodawca może upoważnić każdą osobę pełnoletnią, mającą pełną zdolność do czynności prawnych. Kodeks cywilny zezwala także na bycie pełnomocnikiem małoletniego powyżej 13. roku życia lub jednostkę częściowo ubezwłasnowolnioną bądź z ustanowionym dla niej doradcą. Każdy notariusz ma kompetencje, aby podjąć się wystawienia takiego aktu. Można takich czynności dokonać między innymi w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Terleckiej – Morawiec w Bełchatowie. Do sporządzenia pełnomocnictwa potrzebne są: dokument tożsamości mocodawcy, dane osobowe podmiotów, które mają zostać wpisane jako osoby upoważnione do reprezentacji (imiona, nazwiska, numery PESEL, imiona rodziców), zakres czynności, które może podejmować pełnomocnik oraz ewentualne detale informacyjne w przypadku tworzenia pełnomocnictwa szczegółowego.

Utrata ważności pełnomocnictwa

Upoważnienie tego typu można odwołać w każdym momencie i w dowolnej formie. Takie działanie nie wymaga już angażowania notariusza. Ważne, aby oświadczenie woli zostało złożone przez mocodawcę w sposób, który umożliwia pełnomocnikowi zapoznanie się z nim. Może być to nawet wyłącznie ustna forma. Akt traci także swoją moc prawną w momencie śmierci jednej ze stron, całkowitego ubezwłasnowolnienia pełnomocnika, ustania stosunku prawnego pomiędzy stronami lub po prostu upływu daty okresu, na jaki był wystawiony dokument.