Kim jest notariusz Katarzyna Terlecka – Morawiec z Bełchatowa ?

Notariusz to powołany przez Ministra Sprawiedliwości prawnik. Dokonuje on różnych czynności notarialnych, które mają charakter dokumentu urzędowego. Należą do nich np. dokonanie odpisu dokumentu, sporządzenie aktu dziedziczenia, sporządzenie poświadczenia.

Tajemnica notarialna

Notariusz jest osobą zaufania publicznego. W ramach swojej działalności zobowiązany jest do zachowania tajemnicy na temat wszystkich okoliczności, które zostały mu ujawnione w związku z wykonywaną czynnością notarialną. Prawnik ten czuwa, by zostały należycie zabezpieczone prawa i słuszne interesy stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Warto wiedzieć, że tajemnica notarialna nie ustaje w momencie odwołania notariusza. Do zwolnienia z takiej tajemnicy uprawniony jest aktualnie urzędujący Minister Sprawiedliwości; notariusz nie jest także zobowiązany tajemnicą w ramach przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Jeśli wybierzesz doświadczonego i sprawdzonego notariusza masz żelazną gwarancję, że Twoje dane osobowe, historia i perypetie rodzinne czy też tajemnica handlowa nie zostaną wyjawione. Dobry notariusz dysponuje odpowiednimi środkami, by informacje przekazywane do kancelarii były właściwie chronione, ponadto pozostanie niezależny od każdej ze stron czynności notarialnej.

Jak przygotować się do wizyty u notariusza?

Najpierw należy dostarczyć wszystkie dokumenty, niezbędne do dokonania czynności notarialnej, wraz z danymi stron oraz innymi wymaganymi informacjami. Oddając dokumenty do dyspozycji, umożliwiasz przygotowanie wybranej czynności notarialnej (zostanie np. przygotowany projekt aktu poświadczenia dziedziczenia itp.). Staranne przygotowanie dokumentów i dopilnowanie, by niczego nie brakowało, znacznie usprawni i przyspieszy przeprowadzenie tej czynności w kancelarii. Gdy jest już pełny komplet dokumentów, należy uzgodnić z notariuszem termin dokonania czynności notarialnej.

Stwierdzenie tożsamości

Należy wiedzieć, że notariusz, przy dokonywaniu czynności notarialnej, ma obowiązek stwierdzenia tożsamości osób biorących udział w czynności. Klient może się posługiwać dokumentem przewidzianym prawem, tj. dowodem osobistym, paszportem lub kartą pobytu.

Klient zobowiązany jest upewnić się, że dokument jest ważny, że jego termin nie minął, a dane zawarte w nim są prawidłowe i aktualne (adres zameldowania, imiona, data urodzenia itd.). Jeśli stroną czynności ma być podmiot inny niż osoba fizyczna, np. spółka, obowiązkowe będzie także stwierdzenie tożsamości tego podmiotu na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, np. odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

Danuta Fesz-Grubiak, Notariusz. Kancelaria Notarialna to miejsce, gdzie mogą Państwo liczyć na rzetelną i profesjonalną obsługę. Wszystkie czynności notarialne wykonywane są z wielką starannością, zgodnie z obowiązującym prawem i poszanowaniem zasad etyki zawodowej notariuszy.