Akt notarialny to dokument potwierdzający wykonanie określonej czynności prawnej. W życiu napotkamy różne sytuacje, które wymagają jego sporządzenia, a tym zająć może się jedynie notariusz. Najczęściej dotyczy to testamentu, małżeńskiej umowy majątkowej oraz umowy zbycia nieruchomości. Przed umówieniem wizyty w kancelarii notarialnej warto wiedzieć, jakie dokumenty będą notariuszowi potrzebne.

 

Zaświadczenia od strony zbywającej

 

Obowiązkiem notariusza jest przeprowadzać wszelkie świadczyć usługi notarialne w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Musi mieć na uwadze interesy obu stron transakcji kupna i sprzedaży nieruchomości. W związku z tym do sporządzenia aktu notarialnego potrzebne mu będą pewne dokumenty. Niektóre musimy dostarczyć, a inne są jedynie zalecane, a nie wymagane. Katarzyna Terlecka – Morawiec jako notariusz ma też obowiązek informować swoich klientów o tym, jak przebiegają poszczególne procedury i na jakiej podstawie są przeprowadzane.

 

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczy osób zbywających nieruchomość, które nabyły ją w drodze dziedziczenia, darowizny czy innej formy prawnej podlegającej opodatkowaniu za pomocą podatku od spadków i darowizn. Kancelaria notarialna potrzebuje potwierdzenia, nastąpiło prawidłowe rozliczenie z tego tytułu z Urzędem Skarbowym. Zaświadczenie jest konieczne również wówczas, gdy zbywca został z tego podatku zwolniony, w przypadku każdej nieruchomości dziedziczonej oraz nabytej inną drogą do 31 grudnia 2006 roku.

 

Osoba sprzedająca nieruchomość nie musi  przedstawiać zaświadczenia o zameldowaniu. Nie jest ono konieczne do sporządzenia umowy zbycia, jednak dostarczenie tego dokumentu będzie korzystne dla nabywcy. Uzyska w ten sposób potwierdzenie, że właściciel wymeldował siebie i inne osoby z nieruchomości.

Koszty eksploatacyjne nieruchomości

 

Kwestią umowną w przypadku umów kupna i sprzedaży nieruchomości jest przedstawienie dokumentacji związanej z formą rozliczenia kosztów eksploatacyjnych. Przepisy przewidują, że o konieczności jej dostarczenia do notariusza decydują strony. Warto o tym pamiętać, ponieważ długi wynikające z braku uiszczenia opłat eksploatacyjnych spłaca zbywca nieruchomości.

 

Notariusz może też zalecić złożenie rozliczenia, gdy umowa dotyczy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W takim przypadku bowiem wszelkie długi w tym zakresie przechodzą na nabywcę.

 

Wypisy z aktów notarialnych

 

Oryginały aktów notarialnych są zawsze przechowywane przez kancelarię notarialną, stronom umowy natomiast przekazywane są wypisy z aktu notarialnego o takiej samej mocy prawnej. Zawierają one informacje dotyczące samej formy i tego, komu zostały przekazane. Muszą być opatrzone pieczęcią oraz podpisem notariusza, przy czym pieczęć należy umieścić też na łączeniach stron, by zapobiec ich usunięciu.

 

Notariusz przesyła również wypisy urzędowe po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Dokumenty te również notariusz przesyła do wybranych instytucji, na przykład Urzędu Miasta, Urzędu Gminy czy Urzędu Skarbowego.